Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
2. Zmluvné strany
3. Základné práva a povinnosti zmluvných strán
4. Dodanie a prevzatie Tovaru
5. Kúpna cena a platobné podmienky
6. Zodpovednosť za vady Tovaru
7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
8. Používanie a ochrana získaných údajov
9. Záverečné ustanovenia


1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej aj len ako „OP“) upravujú záväzkové vzťahy
medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené kúpnou zmluvou
uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj len ako „Kúpna zmluva“)
podľa ust. § 409 a nasledujúcich zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Obchodný zákonník“), ako aj
právne vzťahy z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace.
1.2. OP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Osobitné dojednania v
Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení OP majú prednosť pred týmito OP.
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať tieto OP.
1.3. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa spravujú ustanoveniami Kúpnej
zmluvy, týmito OP, Obchodným zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi
Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí. Zmluvné strany sa tiež
zaväzujú rešpektovať zásady poctivého obchodného styku a obchodné
zvyklosti medzi nimi

2. Zmluvné strany

2.1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť BELUPET, s.r.o., so sídlom Drženice
11 , 935 03 Drženice, IČO: 36335029, zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka: 27446/N (ďalej aj len
ako „Predávajúci“).
2.2. Kupujúcim je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má
záujem s Predávajúcim pri výkone svojej podnikateľskej činnosti alebo v
súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo pri zabezpečovaní
verejných potrieb, alebo potrieb svojej prevádzky uzavrieť Kúpnu zmluvu a
ktorá s Predávajúcim uzavrie Kúpnu zmluvu a je identifikovaná v Objednávke
alebo vo Faktúre (ďalej aj len ako „Kupujúci“).

3. Základné práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar čo do množstva a druhu a
previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru.
3.2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar od Predávajúceho a zaplatiť Kúpnu
cenu.


4. Dodanie a prevzatie Tovaru

4.1. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci, ktorých druh, množstvo a prípadne aj
akosť sú špecifikované v Objednávke (ďalej aj len ako „Tovar“).
4.2. Objednávkou sa rozumie právny úkon Kupujúceho vykonaný v akejkoľvek
forme a adresovaný Predávajúcemu, v ktorom Kupujúci uvedie minimálne (1.)
svoje identifikačné údaje, (2.) objednávaný Tovar s určením jeho špecifikácie,
druhu, množstva, prípadne aj akosti, a miesto dodania Tovaru a (3.) prípadne
ďalšie údaje, ktoré považuje Kupujúci za nevyhnutné, a to v znení jej
prípadných zmien podľa dohody zmluvných strán (ďalej aj len ako
„Objednávka“).
4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v súlade s Objednávkou.
Ak Predávajúci vo výnimočných prípadoch nemôže dodať Tovar (jeho časť) v
lehote podľa Objednávky, bezodkladne o tom informuje Kupujúceho a oznámi

mu náhradnú lehotu na dodanie Tovaru (jeho časti). Ak Kupujúci s touto
náhradnou lehotou súhlasí, Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať Tovar
(jeho časť) v náhradnej lehote; ak Kupujúci s náhradnou lehotou nesúhlasí, je
oprávnený odstúpiť od konkrétnej Objednávky alebo jej časti v rozsahu len
niektorého Tovaru. Ak Kupujúci pri oznámení náhradnej lehoty predávajúcim
neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas, má sa za to, že s náhradnou
lehotou súhlasí.
4.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v mieste podľa
Objednávky alebo v mieste následne určenom Kupujúcim, ktorým miestom
môže byť vždy len sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň Kupujúceho
alebo prevádzkareň Predávajúceho na území Slovenskej republiky. V
osobitných prípadoch sa zmluvné strany môžu individuálne
dohodnúť na inom mieste dodania Tovaru na území Slovenskej republiky.
4.5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade dodania Tovaru v inom mieste ako
prevádzkarni Predávajúceho Predávajúci uskutočňuje dodanie Tovaru
automobilovou prepravou, resp. je zabezpečená prostredníctvom tretej osoby,
napr. zásielkovej služby, kuriérom, zmluvným partnerom predávajúceho.
4.6. Tovar sa považuje za dodaný v momente, v ktorom Predávajúci umožní
Kupujúcemu prevziať Tovar v mieste podľa bodu 4.4. OP. Momentom
dodania Tovaru Kupujúcemu prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare z
Predávajúceho na Kupujúceho.
4.7. Pri dodaní Tovaru Predávajúci odovzdá Kupujúcemu doklady vzťahujúce sa k
Tovaru a tiež mu predloží dodací list, ktorý je Kupujúci (respektíve za neho
konajúca osoba) povinný podpísať s uvedením čitateľného mena, priezviska
(absencia čitateľného mena a/alebo priezviska nespôsobuje neplatnosť, resp.
neúčinnosť takéhoto odovzdania) a podpisu
konajúcej osoby a podpísané vyhotovenie dodacieho listu odovzdať
predávajúcemu. Ako dodací list môže slúžiť Faktúra podľa bodu 5.2. OP.
Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje vykonanie kontroly podľa bodu
4.8. OP, dodanie Tovaru podľa Objednávky a súlad údajov uvedených v
dodacom liste so skutočne dodaným Tovarom. Zistené vady
(napríklad dodanie Tovaru iného druhu, v inom množstve alebo v inej akosti)
je Kupujúci povinný uviesť v dodacom liste odovzdanom Predávajúcemu
podľa tohto bodu OP; ak v podpisom potvrdenom dodacom liste nebudú
uvedené žiadne vady, má sa za to, že Tovar bol dodaný bez vád.
4.8. Kupujúci je povinný pri dodaní Tovaru Predávajúcim vykonať kontrolu
dodaného Tovaru (druhu, množstva, akosti) a v prípade baleného Tovaru aj
kontrolu obalu Tovaru. Kupujúci je povinný pri dodaní Tovaru prevziať Tovar,
ktorý spĺňa požiadavky Kúpnej zmluvy.
4.9. V prípade, že Kupujúci nepreberie Tovar v čase, keď mu bude doručovaný zo
strany Predávajúceho, alebo v prípade, ak Kupujúci má povinnosť zaplatiť
Kúpnu cenu pri doručení a pri doručovaní nedisponuje potrebnými financiami
je Predávajúci oprávnený od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov
vynaložených na doručenie, ktorých výška sa vypočíta ako súčet nákladov
spojených s nákupom pohonných hmôt, amortizáciu vozidla a
náhrada mzdy šoféra vozidla za čas strávený za cestu v dĺžke, trvaní, zo sídla
Predávajúceho do odberného miesta Kupujúceho.


5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Cenníkom sa rozumie dokument vyhotovený Predávajúcim, ktorý obsahuje
cenu za jednotlivý tovar v ponuke Predávajúceho určenú ako jednotkovú cenu
za kus, váhu alebo objem (ďalej aj len ako „Cenník“). Predávajúci má právo
jednostranne zmeniť Cenník čo do tovaru (rozšírenie o nový druh tovaru
alebo zúženie o niektorý druh tovaru) alebo ceny tovaru (zvýšenie alebo
zníženie ceny), najmä v prípade zmien cien na strane dodávateľov
Predávajúceho alebo z iných prevádzkových dôvodov Predávajúceho.
5.2. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu za dodaný Tovar vo
výške podľa Cenníka po zohľadnení individuálnych zliav Kupujúceho Ak
Kupujúci v Objednávke uvedie Tovar, ktorého cena nie je uvedená v
Cenníku, Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu vo výške,
na ktorej sa zmluvné strany dohodnú po vykonaní Objednávky Kupujúcim
(ďalej aj len ako „Kúpna cena“).
5.3. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť Kúpnu cenu na základe faktúry
vystavenej Predávajúcim, ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa osobitných právnych predpisov; ak
podľa Kupujúceho Faktúra tieto náležitosti nespĺňa, je povinný ju
Predávajúcemu vrátiť bezodkladne po jej doručení, pričom Predávajúci je
následne povinný bezodkladne túto Faktúru opraviť a doručiť ju Kupujúcemu.
Predávajúci výslovne súhlasí, že Faktúra, na ktorej bude absentovať podpis
a/alebo pečiatka Predávajúceho spĺňa pre účel zaplatenia Faktúry všetky
požadované náležitosti a nie je dôvodom na vrátenie Faktúry, resp. na riadne
a včasné nezaplatenie Faktúry. Kupujúci je taktiež povinný informovať
Predávajúceho o akýchkoľvek zmenách potrebných pre riadnu fakturáciu,
pričom pokiaľ zmenu Kupujúci Predávajúcemu neoznámi pred momentom
vystavenie Faktúry Predávajúcim, môže Predávajúci vrátiť Faktúru na opravu
avšak Kúpnu
cenu je povinný zaplatiť v lehote pôvodnej Faktúry (t.j. faktúry s nesprávnymi
údajmi).
5.4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť Kúpnu cenu v lehote splatnosti
uvedenej na Faktúre.
5.5. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť Kúpnu cenu prevodom na
bankový účet Predávajúceho uvedený na Faktúre. Kúpna cena sa považuje
za zaplatenú dňom pri písania peňažných prostriedkov vo výške Kúpnej ceny
na bankový účet Predávajúceho.
5.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému Tovaru úplným zaplatením
Kúpnej ceny.
5.7. V prípade, že bude Kupujúci v omeškaní s uhradením faktúry, je predávajúci
oprávnený voči pohľadávke z takejto faktúry započítať nároky vyplývajúce z
ním (Predávajúcim) vystavených dobropisov pre Kupujúceho.
5.8. V prípade, že bude Kupujúci v omeškaní s uhradením faktúry, je redávajúci
oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie paušálnu náhradu nákladov
spojených s uplatnením pohľadávky a úrokov z omeškania vo výške
upravenej Obchodným zákonníkom a ďalšími predpismi Slovenskej republiky.

6. Zodpovednosť za vady Tovaru

6.1. Vady Tovaru, ktoré je možné zistiť pri dodaní Tovaru (najmä dodanie iného
druhu Tovaru, dodanie Tovaru v inom množstve, dodanie Tovaru po
vyznačenom dátume minimálnej trvanlivosti), je Kupujúci povinný uplatniť u

Predávajúceho najneskôr pri vykonaní kontroly podľa bodu 4.8. OP ich
zaznamenaním do dodacieho listu. Skryté vady Tovaru, ktoré mal Tovar v
čase jeho dodania Kupujúcemu, je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho
bezodkladne po tom, ako tieto zistí, a to oznámením reklamáciou, vykonaným
emailom na adresu belupet@belupet.sk, alebo na tel. čísle: 036/6330100, kde
ktorom uvedie minimálne (1.) identifikačné údaje Kupujúceho, (2.) špecifikáciu
Tovaru a skrytej vady Tovaru, (3.) dátum zistenia tejto vady, (4.) číslo
dodacieho listu alebo faktúry vzťahujúcich sa k dodaniu reklamovaného
Tovaru a (5.) prípadne ďalšie informácie potrebné pre posúdenie
zodpovednosti Predávajúceho za vady.
Kupujúci je povinný umožniť Predávajúcemu obhliadku reklamovaného
Tovaru a poskytnúť mu inú súčinnosť potrebnú na posúdenie reklamácie.
6.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne po jej uplatnení
Kupujúcim, najneskôr však v lehote upravenej predpismi Slovenskej
republiky. Za vybavenie reklamácie sa považuje uspokojenie nároku
Kupujúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady podľa bodu 6.3. OP
alebo oznámenie Predávajúceho adresované Kupujúcemu o
neopodstatnenosti reklamácie.
6.3. Ak Predávajúci zistí opodstatnenosť reklamácie Kupujúceho, podľa povahy
vady Tovaru a svojej voľby (1.) dodá Kupujúcemu tovar, ktorým nahradí
vadný Tovar, alebo (2.) dodá Kupujúcemu chýbajúci Tovar, alebo (3.)
poskytne Kupujúcemu zľavu z Kúpnej ceny vo výške podľa ceny vadného
Tovaru, ak vada spočíva v nedodaní konkrétneho Tovaru, respektíve v
konkrétnom množstve a za tento bola Kupujúcemu vyfakturovaná alebo
Kupujúcim aj zaplatená Kúpna cena, alebo (4.) poskytne Kupujúcemu zľavu z
Kúpnej ceny vo výške pomernej časti ceny vadného Tovaru, ak vada spočíva
v tom, že Kupujúcemu bol dodaný predajný Tovar, ale v nižšej akosti.
Kupujúci je povinný Predávajúcemu vydať vadný Tovar, za ktorý bude
Kupujúcemu dodaný náhradný tovar [bod (1.)] alebo poskytnutá zľava z
Kúpnej ceny [bod (3.)].

7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

7.1. Zmluvná strana môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených v
OP. 7.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak Kupujúci
nezaplatí Kúpnu cenu ani v lehote desať (10) dní po uplynutí lehoty splatnosti
podľa bodu 5.4. OP.
7.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak Predávajúci nevybaví
reklamáciu v lehote podľa bodu 6.2. OP.
7.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme s
uvedením dôvodu odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Účinky odstúpenia od
Kúpnej zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
7.5. Odstúpením od Kúpnej zmluvy zanikajú nesplnené práva a povinnosti
zmluvných strán z Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sú povinné vydať si
navzájom poskytnuté plnenia v stave v akom boli poskytnuté pri uzatvorení
Kúpnej zmluvy, respektíve ak toto nie je možné, peňažnú náhradu takto
poskytnutých plnení.


8. Používanie a ochrana získaných údajov

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je
povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje meno a priezvisko,
adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je
povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje obchodné meno,
adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
8.3. Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že Predávajúci bude spracúvať
osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže
spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plne nie z
Kúpnej zmluvy, v ktorej Kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán v
súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej aj len ako „Nariadenie“); Predávajúci zároveň vyhlasuje, že
nespracuje osobitnú kategóriu osobných údajov Kupujúceho v zmysle čl. 9 a
čl. 10 Nariadenia.
8.4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho spracúva v súlade s
čl. 5. Kupujúci má právo na základne písomnej žiadosti vyžadovať. Pri
podozrení Kupujúceho, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú,
môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.
8.5. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne v
súlade s VOP. Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že jeho osobné údaje
môžu byť poskytnuté tretej strane – prepravcovi, ktorý bude doručovať To
var Kupujúcemu, účtovníckej firme.
8.6. Kupujúci berie na vedomie, že všetky informácie, údaje, poznatky a postupy,
ktoré získa pri uskutočňovaní práv podľa týchto VOP, sú predmetom
obchodného tajomstva Predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že ich žiadnym
spôsobom neposkytne žiadnej tretej osobe a bude dôsledne dbať o ich
utajenie.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Pre právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou, ako aj pre právne vzťahy
súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo z Kúpnej zmluvy vyplývajúce vrátane
zodpovednostných právnych vzťahov je rozhodným právny poriadok
Slovenskej republiky s vylúčením jeho kolíznych noriem.

V Bátovciach, dňa 18.01.2021
.

BELUPET, s.r.o.
Ing. Beáta Mikulová
konateľ spoločnosti